دوره جامع مهندسی شبکه

دوره ها
image description
دوره جامع مهندسی شبکه
افرادی که در ابتدای راه کسب دانش در حوزه های تخصصی فناوری اطلاعات هستند، با وجود تعداد زیاد مدارک و دوره ها، در انتخاب دوره های مناسب و توالی گذراندن آنها با توجه به آینده شغلی که در نظر دارند دچار سر ...

معرفی دوره

افرادی که در ابتدای راه کسب دانش در حوزه های تخصصی فناوری اطلاعات هستند، با وجود تعداد زیاد مدارک و دوره ها، در انتخاب دوره های مناسب و توالی گذراندن آنها با توجه به آینده شغلی که در نظر دارند دچار سردرگمی می شوند.

 این پکیج مناسب افرادی است که قصد دارند در زمینه  مدیریت شبکه 2016MCSA، Cisco R & SW ، Virtualization و Storage  دانش و مهارت لازم را به طور منسجم کسب نمایند.

این پکیج از مبانی شبکه و مفاهیم بنیادی آغاز گردیده و سپس وارد مباحث مدیریت شبکه Microsoft ، Cisco ، Mikrotik ، Virtualization و Storage

 (Linux(LPIC-1 و نرم افزار Kerio Control Accounting می گردد و طراحی، راه اندازی، عیب یابی و مدیریت آنرا بررسی می نماید.

اهداف

 

در این پکیج دوره هایی که برای رسیدن به موقعیت شغلی مربوطه لازم است و توالی گذراندن آنها مد نظر قرار گرفته و علاوه بر آن، از نقاط اشتراک این دوره ها نیز جهت کنار هم چیده شدن آنها نیز استفاده شده است.

افراد پس از گذراندن این پکیج قابلیت کار در سمت شغلی مرتبط با پک را داشته و با دانش کاربردی و کافی برای آینده ای مطمئن وارد بازار کار خواهند شد.

پیش نیاز

+Network

سرفصل ها

سرفصل CCNA:

 • Introduction to Computer Networking Concepts
 • The TCP/IP and OSI Networking Models
 • Fundamentals of LANs
 • Fundamentals of WANs
 • Fundamentals of IP Addressing and Routing
 • Fundamentals of TCP/IP Transport, Applications, and Security
 • Ethernet LAN Switching Concepts
 • Operating Cisco LAN Switches
 • Ethernet Switch Configuration
 • Ethernet Switch Troubleshooting
 • Wireless LANs
 • IP Addressing and Subnetting
 • Operating Cisco Routers
 • Routing Protocol Concepts and Configuration
 • Troubleshooting IP Routing
 • WAN Concepts
 • WAN Configuration
 • Virtual LANs
 • Spanning Tree Protocol
 • Troubleshooting LAN Switching
 • IP Routing
 • VLSM and Route Summarization
 • IP Access Control Lists
 • Troubleshooting IP Routing
 • Routing Protocol Theory
 • OSPF
 • EIGRP
 • Troubleshooting Routing Protocol
 • Point-to-Point WANs
 • Frame Relay Concepts
 • Frame Relay Configuration and Troubleshooting
 • Virtual Private Networks
 • Network Address Translation
 • IP V6

سرفصل MCSA2016:

 

 (70-740)Installation, Storage, and computer with Windows Server 2016

 

Install Windows Servers in host and compute environments
Implement storage solutions
Implement Hyper-V
Implement Windows containers
Implement high availability
Maintain and monitor server environments

 

(70-741)Networking with Windows Server 2016

 

Implement Domain Name System (DNS)
Implement DHCP
Implement IP Address Management (IPAM)
Implement network connectivity and remote access solutions
Implement core and distributed network solutions
Implement an advanced network infrastructure

 

(70-742)Identity with Windows Server 2016


(Install and configure Active Directory Domain Services (AD DS
Manage and maintain AD DS
Create and manage Group Policy
(Implement Active Directory Certificate Services (AD CS
Implement identity federation and access solutions

سرفصل MTCNA :

About  MikroTik

First time accessing the router

Router OS command line interface (CLI)

Router OS CLI principles

Initial configuration (Internet access)

Upgrading Router OS

Router identity

Manage Router OS logins

Manage Router OS services

Managing configuration backups

Resetting a Router OS device

Reinstalling a Router OS device (Netinstall)

Router OS license levels

Sources of additional information

DHCP server and client

Address Resolution Protocol (ARP)

Bridging overview

Bridge wireless networks

Routing overview

Static routing

802.11a/b/g/n/ac Concepts

Setup a simple wireless link

Wireless Security and Encryption

Monitoring Tools

Firewall principles

Firewall Filter in action

Basic Address-List

Source NAT

Destination NAT

 

 • سرفصل Virtualization :
 •  

 

Virtualized Data Cente

Creating Virtual Machines

VMware vCenter Server

Configuring and Managing Virtual. Networks

Configuring and Managing Virtual Storage.

Virtual Machine Management

Access and Authentication Control

Resource Management and Monitoring

 

 

سرفصل Storage :

Evaluate storage architectures and key data center elements in classic, virtualized environments

Explain physical and logical components of a storage infrastructure including storage subsystems, RAID, and intelligent storage systems.

Describe storage networking technologies such as FC SAN, IP SAN, FCoE, NAS, and object-based and unified storage

Articulate business continuity solutions—backup and replication, plus archive for managing fixed content

 

 

سرفصل (Linux LPIC-1(Exam number 101-102

Exam 101:

o  6.1 Topic 101: System Architecture  
6.1.1 101.1 Determine and configure hardware settings
  6.1.2 101.2 Boot the system
  6.1.3 101.3 Change runlevels / boot targets and shutdown or reboot system
o  6.2 Topic 102: Linux Installation and Package Management
  6.2.1 102.1 Design hard disk layout
  6.2.2 102.2 Install a boot manager
  6.2.3 102.3 Manage shared libraries
  6.2.4 102.4 Use Debian package management
  6.2.5 102.5 Use RPM and YUM package management
o  6.3 Topic 103: GNU and Unix Commands
  6.3.1 103.1 Work on the command line
  6.3.2 103.2 Process text streams using filters
  6.3.3 103.3 Perform basic file management
  6.3.4 103.4 Use streams, pipes and redirects
  6.3.5 103.5 Create, monitor and kill processes
  6.3.6 103.6 Modify process execution priorities
  6.3.7 103.7 Search text files using regular expressions
  6.3.8 103.8 Perform basic file editing operations using vi
o  6.4 Topic 104: Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard
  6.4.1 104.1 Create partitions and filesystems
  6.4.2 104.2 Maintain the integrity of filesystems
  6.4.3 104.3 Control mounting and unmounting of filesystems
  6.4.4 104.4 Manage disk quotas
  6.4.5 104.5 Manage file permissions and ownership
  6.4.6 104.6 Create and change hard and symbolic links
  6.4.7 104.7 Find system files and place files in the correct location
•  7 Objectives: Exam 102
o  7.1 Topic 105: Shells, Scripting and Data Management
  7.1.1 105.1 Customize and use the shell environment
  7.1.2 105.2 Customize or write simple scripts
  7.1.3 105.3 SQL data management
o  7.2 Topic 106: User Interfaces and Desktops
  7.2.1 106.1 Install and configure X11
  7.2.2 106.2 Setup a display manager
  7.2.3 106.3 Accessibility
o  7.3 Topic 107: Administrative Tasks
  7.3.1 107.1 Manage user and group accounts and related system files
  7.3.2 107.2 Automate system administration tasks by scheduling jobs
  7.3.3 107.3 Localisation and internationalisation
o  7.4 Topic 108: Essential System Services
  7.4.1 108.1 Maintain system time
  7.4.2 108.2 System logging
  7.4.3 108.3 Mail Transfer Agent (MTA) basics
  7.4.4 108.4 Manage printers and printing
o  7.5 Topic 109: Networking Fundamentals
  7.5.1 109.1 Fundamentals of internet protocols
  7.5.2 109.2 Basic network configuration
  7.5.3 109.3 Basic network troubleshooting
  7.5.4 109.4 Configure client side DNS
o  7.6 Topic 110: Security
  7.6.1 110.1 Perform security administration tasks
  7.6.2 110.2 Setup host security
  7.6.3 110.3 Securing data with encryption
•  8 Future Change Considerations

سرفصل نرم افزار Kerio Control :

 

 • Using Dashboard in Kerio Control
 • Configuring the Kerio Control web interface
 • Configuring network interfaces
 • Configuring L2TP tunnel
 • Configuring the guest network
 • Configuring VLANs
 • Changing MAC addresses of network interfaces
 • Configuring Kerio VPN server
 • Configuring Kerio VPN tunnel
 • Configuring traffic rules
 • Configuring IP address translation
 • Configuring traffic rules – exclusions
 • Troubleshooting traffic rules
 • Configuring Demilitarized Zone (DMZ)
 • Configuring policy routing
 • Configuring intrusion prevention system
 • Filtering MAC addresses
 • Configuring bandwidth management
 • Configuring the Content Filter
 • Eliminating Peer-to-Peer traffic
 • Configuring HTTP cache
 • Filtering web content by word occurrence
 • Using Kerio Control Web Filter
 • Filtering HTTPS connections
 • Configuring a reverse proxy
 • Configuring antivirus protection
 • Using DHCP module
 • Using the DNS module
 • Configuring a routing table
 • Configuring statistics and reports
 • Configuring system settings date, time, time zone and server name
 • Upgrading Kerio Control
 • Configuring the SMTP server
 • Dynamic DNS for public IP address of the firewall
 • Saving configuration to Samepage
 • Saving configuration to FTP server
 • Managing user accounts
 • Setting access rights in Kerio Control
 • Configuring automatic user login
 • Configuring 2-step verification
 • Connecting Kerio Control to directory service
 • User authentication
 • Using RADIUS server in Kerio Control
 • Protecting users against password guessing attacks
 • Creating user groups in Kerio Control
 • Configuring IP address groups
 • Creating time ranges in Kerio Control
 • Configuring URL groups
 • Using services
 • Monitoring active hosts
 • Monitoring VPN clients
 • Monitoring alert messages
 • Monitoring user statistics
 • Monitoring System Health in Kerio Control
 • Using the Connection logUsing the Web log
 • Using IP tools in Kerio Control
 • SNMP monitoring
 • Generating a Software Appliance installation USB flash disk
 • Configuration files
 
 
 

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت