دوره ها
image description
MCSA 2012
    Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) گواهينامه مديريت سيستمهای مايکروسافت MCSA،مهر تأييديست بر اين امـر که دارنده آن دارای توانائی مديریت کليه شبکه ها و مح ...

معرفی دوره

 

 

Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)

گواهينامه مديريت سيستمهای مايکروسافت MCSA،مهر تأييديست بر اين امـر که دارنده آن دارای توانائی مديریت کليه شبکه ها و محيطهای شبکه مبتنی بر ويندوزهای مايکروسافت را دارا می باشد. مدرک MCSA که از اکتبر سال 2001 ارائه شده است يكي از  پرطرفدارترين مدارک مايکروسافت مي باشد

برای بدست آوردن این مدرک، داوطلب میبایست در سه آزمون زیر موفقیت کسب نماید.

Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410)

Administering Windows Server 2012(70-411)

Configuring Advance Windows Server 2012 Services(70-412)

 دریافت این مدرک بیانگر این است که شما مهارت مربوط به تنظیمات اولیه تا حرفه ای Windows Server 2012 را دارید و می توانید در محیط های تجاری راه حل هایی را اجرا کنید ، هزینه ها را کاهش دهید و بازدهی را بالا ببرید .

 

اهداف

این مدرک مهارتهای بنیادین فنی مورد نیاز جهت دستیابی به یک جایگاه شغلی معتبر در حوزه فناوری اطلاعات را به فرد منتقل می سازد.   

MCSA   افق های شغلی متعددی را روشن نموده و پیشنیاز دستیابی به مدرک  MCSE می باشد.

 

پیش نیاز

  +Network 

سرفصل ها

Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410) Syllabus:
Module 1: Deploying and Managing Windows server 2012
Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services
Module 3: Managing Active Directory Domain services Object
Module 4: Automating Active Directory Domain services Administration
Module 5: Implementing IP v4
Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol
Module 7: Implementing Domain Name System
Module 8: Implementing IP v6
Module 9: Implementing Local Storage
Module 10: Implementing File and Print Services
Module 11: Implementing Group Policy
Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects
Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

Administering Windows Server 2012(70-411) Syllabus:
Module 1: Deploying and Managing server Images
Module 2: Configuring and Troubleshooting Domain Name System
Module 3: Managing Active Directory Domain services 
Module 4: Managing User and Service Accounts
Module 5: Implementing a Group Policy Infrastracture
Module 6: Managing User Desktops With Group Policy
Module 7: Configuring and Troubleshooting Remote Access
Module 8: Istalling , Configuring ,and Troubleshooting the Network Policy Server Role
Module 9: Implementing Network Access Protection
Module 10: Optimizing File Services
Module 11: Configuring Encryption and Advanced Auditing
Module 12: Implementing Update Management
Module 13: Monitoring Windows Server 2012

Configuring Advance Windows Server 2012 Services(70-412) Syllabus:
Module 1: Implementing Advanced Network Services
Module 2: Implementing Advanced File Services
Module 3: Implementing Dynamic Access Contorol
Module 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments
Module 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication
Module 6: Implementing Active Directory Certificate Services
Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services
Module 8: Implementing Active Directory Federation Services
Module 9: Implementing Network Load Balancing
Module 10: Implementing Failover Clustering 
Module 11: Implementing Failover Clustering With Hyper-V 
Module 12: Implementing Disaster Recovery

زمان بندی

# مدت تاریخ شروع شهریه نوع دوره روزهای هفته و ساعت