مقالات
مفهوم و عملکرد NAT

مفهوم و عملکرد NAT

هدف اولیه NAT بدین صورت تعریف شده است که کاربران داخلی سازمان با آدرس غیر اینترنتی صرفا با تعداد محدودی آدرس اینترنتی بتوانند با شبکه اینترنت ارتباط برقرار نمایند بدون اینکه مجبور به استفاده از آدرس های Public باشند. بدین صورت که کاربران شبکه از آدرس های محدوده اختصاصی برای ارتباطات داخلی خود استفاده می کنند.

و در صورتی که بخواهند با اینترنت ارتباط برقرار کنند، تعداد زیادی کاربر صرفا از یک یا چند آدرس محدود اینترنتی به صورت اشتراکی برای اتصال به اینترنت بهره می برند. بدین ترتیب محدودیت تعداد آدرس IPV4 از بین خواهد رفت. چگونگی مکانیزم NAT را در همین فصل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

برای نظر دادن ابتدا باید وارد شوید. برای ورود اینجا کلیک کنید.